За нас…

Ние осигуряваме широк кръг от специализирани консултации и услуги с цел ефективно разрешаване на проблемите на своите клиенти. Предлагаме висококвалифицирана юридическа помощ, индивидуален подход към всяка ситуация, възможност за съвместно вземане на решения и предоставяне на своевременна информация за хода на работата по конкретно зададения казус.

Търговци и търговски дружества – регистриране на еднолични търговци, търговски дружества, клонове и представителства на търговци, юридически лица с нестопанска цел, неперсонифицирани дружества и др., както и всички свързани с тях промени /прекратяване, ликвидация, преобразуване/;

 – Договори – изготвяне на прецизни и издържани договори, всеобхватно защитаващи правата и интересите на клиентите – трудови договори, покупко-продажби, комисионни, спедиционни, договори за превоз, консигнация, поръчка, изработка, наем, залог, влог, заем, дарение; упълномощавания и договори с търговски представители /прокуристи, обикновени пълномощници и търговски посредници/;

Правен анализ – на договори, казуси и проблеми в областта на гражданското, данъчното, търговското, трудовото и осигурителното законодателство.

 – Недвижими имоти – консултации по въпроси, свързани с учредяване и прехвърляне на вещни права върху недвижими имоти /право на собственост, право на ползване, право на строеж, пристрояване и надстрояване, сервитути и др./, изготвяне на необходимите договори и документи, както и съдействие при изпълнението на всички процедури пред нотариус;

Кои сме ние

Ние сме екип от млади и изключително амбициозни професионалисти, които са решили да разчупят стандартния начин на общуване между юристите и крайните клиенти. Идеята ни е да се опитаме да накараме хората да се почувстват по-близко до нас, да се преодолее тази дистанция и презумпция за недостъпност. Искаме да наложим нов стандарт на мислене и възприемане на правната помощ.

Основната идея се състои в превенцията на проблеми. Широко популярното схващане, че при адвокат се ходи само когато имаш проблем е една безкрайно погрешна конструкция, която искаме да съборим. Дълбоко сме убедени, че хората ще разберат, че е по-добре да се консултират със специалист по време на важни за тях дейности, а не след като в резултат на недобре обмислени и некомпетентни ходове са се сблъскали с проблеми, които ще им костват много време, нерви и пари.

Постоянно разширяваме екипа си в различни градове. Стараем се да успеем да обхванем по-голяма част от територията на страната за да бъдем максимално близо до Вас.


За контакти:

info@legalconsultbg.net